Onderwijs

Het vmbo start, na een voorbereiding van ruim 2 jaar, in 2018-2019 met een nieuw onderwijsconcept: vmbo2020. Belangrijke elementen daarin zijn coaching van leerlingen, persoonlijke keuzemogelijkheden voor leerlingen en talentontwikkeling. Daarnaast blijft er vanzelfsprekend ruime aandacht voor de schoolvakken, de (examen)resultaten en de begeleiding van leerlingen: we noemen dat ‘de basis op orde’.
Lees meer over het nieuwe onderwijsconcept in onze schoolgids vmbo, in hoofdstuk 2 vanaf pagina 6.

Richtingen op het vmbo

De onderbouw bestaat uit een tweejarige brugklas en heeft drie verschillende niveaus:

  • basis/kaderberoepsgericht
  • kader/theoretisch gericht
  • theoretisch/havo.

 

Zowel na leerjaar 1 als na leerjaar 2 kun je doorstromen naar een andere dakpanklas of een ander niveau. In het schema in de schoolgids van het vmbo op pagina 7 is te zien hoe de sector vmbo opgezet is. De lessentabel op pagina 13 geeft aan, hoeveel uur les je krijgt in welk vak.

 TRAPs

Ieder schooljaar zijn er vier TRAPs: Toetsen-, Repetities- en ActiviteitenPeriodes, en één AFTRAP-week. De ene TRAP heeft wat meer proefwerken, de andere wat meer activiteiten. De data van de TRAPs staan in de jaarkalender (zie onze Startpagina). Het programma van de TRAPs wordt steeds ruim van te voren bekend gemaakt.

 Lesuitval

De lesuitval op onze school is laag: we proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen door de inzet van onderwijsassistenten.

 Overgangsnorm, doubleren en op- en afstroom

  •  De vakdocenten beslissen aan het eind van een jaar of een leerling over mag naar het volgende leerjaar. Die beslissing kan geen grote verrassing zijn, aangezien de coach in de loop van het jaar regelmatig contact heeft met leerlingen en ouders. Als ouders toch een herziening van de beslissing willen, kunnen ze daarvoor een schriftelijk verzoek met argumenten voorleggen aan de vakdocenten. Zij bespreken dit verzoek tijdens de revisievergadering. Het besluit van de revisievergadering is definitief; er kan geen beroep tegen worden aangetekend.
  • Doubleren in de brugklas wordt als zeer onwenselijk beschouwd en is in principe niet mogelijk.
  • Leerlingen mogen in totaal maximaal twee keer doubleren. Het is niet toegestaan om twee keer in hetzelfde leerjaar te doubleren of om twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren (repeterend doubleren).  Leerlingen in het examenjaar hebben het recht het examenjaar éénmaal op de sector vmbo over te doen, ongeacht of zij in het voorexamenjaar reeds gedoubleerd zijn.
  • Tussentijdse op- en afstroom is niet mogelijk, tenzij dit op grond van sociaal/emotionele problematiek is.

Afwijking van deze norm is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk, op voordracht van de afdelingsdirecteur. Het eindoordeel ligt bij de sectordirectie.

Resultaten

De doorstroomgegevens en examenresultaten geven een beeld van onze onderwijsresultaten: deze vind je op pagina 15 van onze schoolgids vmbo. Daarnaast is veel informatie te vinden op de website van Scholen op de Kaart .