School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Extra ondersteuning op maat

De leerlingcoach is de spil in de begeleiding van leerlingen op het Udens College. Heb je extra ondersteuning nodig? Dan staat het ondersteuningsteam voor je klaar, onder het motto: regulier waar het kan, ondersteuning waar nodig!

Coaching

Bijzonder aan het Udens College is de relatie tussen leerlingen en hun coach. De coach is een eerste aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon en een vraagbaak. Leerlingen hebben veel contact met hun coach en voelen zich daardoor gezien en gehoord. Die veiligheid leidt tot meer zelfvertrouwen en betere leerprestaties.

Tijdens coachgesprekken praat je niet alleen over resultaten, maar ook over persoonlijke doelen en onderwerpen als vriendschap, identiteit of gebeurtenissen in het gezin. Soms kom je er met je coach achter dat extra begeleiding je zou helpen. Dan is je coach de ingang naar extra begeleiding door het ondersteuningsteam.

Trajectvoorziening

Als je meer hulp nodig hebt dan de begeleiding van je coach, schakelt je coach het ondersteuningsteam in. Samen met je ouders overleggen jullie met een orthopedagoog -iemand die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen- welke vorm van extra ondersteuning het beste bij je past. Alle vormen die we binnen het Udens College aanbieden, vallen onder de verzamelnaam trajectvoorziening.

Begeleiding binnen de trajectvoorziening is altijd maatwerk, voor een korte of langere periode. Het doel? De mogelijkheden van leerlingen vergroten binnen onze eigen school. Het liefst in de klas, in plaats van daarbuiten.

  • Door ondersteuning bij problematiek als dyslexie, dyscalculie, ADHD of ASS.
  • Door extra begeleiding als het sociaal-emotioneel niet zo lekker gaat.
  • Door groepstrainingen, bijvoorbeeld over weerbaarheid of mindfulness.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam coördineert alle extra begeleiding van leerlingen. Het team bestaat uit twee ondersteuningcoördinatoren (één op elke sector), een psycholoog, (ortho)pedagogen en remedial teachers. Zij krijgen ondersteuning van leerlingbegeleiders en pedagogisch-didactisch begeleiders. Elke afdeling op school is gekoppeld aan één orthopedagoog of psycholoog. Zo hebben leerlingen en ouders steeds contact met een vertrouwd gezicht.

De orthopedagoog maakt deel uit van het afdelingsteam en is daardoor makkelijk bereikbaar voor leerlingcoaches. Hij of zij sluit aan bij overleggen en signaleert leerling- en afdelingsspecifieke aandachtspunten. Zo hebben onderbouwleerlingen vaak vragen over hoe zij grote hoeveelheden leerstof kunnen aanpakken. En zijn bovenbouwleerlingen meer geholpen met een examenvreesreductietraining.

“Het ondersteuningsteam is er voor de hele school. We staan klaar voor leerlingen, coaches en vakdocenten.”
Jill Biemans – psycholoog sector havo/vwo

Het ondersteuningsteam speelt ook een rol in het (bij)scholen van vakdocenten en coaches. De orthopedagogen en psychologen delen hun kennis over pedagogisch handelen en omgaan met gedragsproblemen. En zij staan klaar bij vragen over een groep of een kind. Zo professionaliseren we samen, voor onze leerlingen.  

Zorg- en adviesteam

Soms spelen er bij leerlingen dingen buiten school die hun welzijn en hun schoolprestaties beïnvloeden. Als begeleiding van de coach niet voldoende oplost, bespreekt het ondersteuningsteam de leerling in het zorg- en adviesteam (ZAT). Daarin zitten ook de schoolarts, de leerplichtambtenaar en zorgprofessionals van Ons Welzijn en jongerenwerk. Samen met de leerling en ouders kijken we welke hulp nodig is, bijvoorbeeld extra ondersteuning binnen het gezin of specialistische hulpverlening. De opbrengst? Binnen én buiten school werken aan gezamenlijke doelen.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat we alle leerlingen helpen om succesvol te zijn op school. Ook als daar meer voor nodig dan de trajectvoorziening van het Udens College. In dat geval biedt het samenwerkingsverband uitkomst. Wij zijn aangesloten bij SWVO 30 06.

In deze video zie je hoe wij zorgen voor passend onderwijs.

Samen met andere scholen uit de gemeenten Maashorst, Oss, Meierijstad en Bernheze zijn we verantwoordelijk voor alle 13.000 leerlingen in de regio. Natuurlijk streven we naar onderwijs en begeleiding op het Udens College zelf. Maar als die mogelijkheid er niet is, ben je alsnog verzekerd van ondersteuning op een plek in de buurt.

Ondersteuningsklassen

Op het vmbo zijn er speciale klassen voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de begeleiding van een coach. Bijvoorbeeld vanwege motivatieproblemen, sociaal-emotionele problematiek of prikkelgevoeligheid. Een plek in één van de ondersteuningsklassen kan een passende oplossing is.

Koersklas
Voor leerlingen die dagelijks extra ondersteuning nodig hebben, is er de koersklas: een kleinere klas op een reguliere middelbare school, met veel aandacht voor veiligheid en structuur. Gespecialiseerde docenten geven les en werken intensief samen met de leerlingen. Zodra het kan, stroomt een leerling door naar het reguliere onderwijs. De koersklassen zijn verdeeld over de regio. Ook op het Udens College is er een koersklas voor leerlingen met basis/kader-advies, of kader/theoretisch-advies. Leerlingen met het advies vmbo-t, havo of vwo kunnen terecht op een andere school in de omgeving.

Je kunt je niet aanmelden voor de koersklas. Wel kun je samen met je ouders en je basisschooldocent aangeven welke ondersteuningsbehoefte je hebt. Het ondersteuningsteam bekijkt of plaatsing in een koersklas de beste oplossing is en dient vervolgens een aanvraag in bij het samenwerkingsverband.

Maatwerkklas
De maatwerkklas is er voor leerlingen uit leerjaar 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, die het sociaal-emotioneel wat moeilijker hebben of prikkelgevoelig zijn. Zij zitten in een kleinere setting in één vast lokaal, met een eigen docent die hen lesgeeft en begeleidt bij plannen en organiseren. Leerlingen uit de maatwerkklas gaan alleen voor de praktijkvakken naar andere plekken in de school. Zo profiteren zij een groot deel van de tijd van één veilige werkplek, een dagindeling met veel structuur en een vertrouwd gezicht voor de klas.

Je komt alleen in aanmerking voor de maatwerkklas als je écht gemotiveerd bent, maar behoefte hebt aan meer structuur dan een reguliere klas kan bieden. Samen met je coach, ouder(s) en het ondersteuningsteam overleg je over mogelijke toelating.

Leerwerktrajectklas
Sommige leerlingen werken nu eenmaal liever met hun handen, dan dat ze in de schoolbanken zitten. Of weten al precies welk beroep ze willen uitoefenen. In jaar 4 van de basisberoepsgerichteleerweg is er de mogelijkheid om werk en school te combineren, in de leerwerktrajectklas. Leerlingen gaan twee dagen per week naar school, voor het vak Nederlands en praktijkonderdelen. De overige drie dagen lopen ze stage bij een bedrijf of instelling. Een mooie kans om te presteren in de praktijk!

Om in de leerwerktrajectklas te komen overleg je altijd met je coach, je ouder(s) en het ondersteuningsteam. Daarnaast schrijf je een motivatiebrief, waarin je uitlegt waarom jij geschikt bent om toegelaten te worden.