School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Bovenbouw vmbo

In leerjaar 3 en 4 van het vmbo zit je in de bovenbouw. In de bovenbouw kies je uit twee hoofdrichtingen: de beroepsgerichte leerweg of de theoretischgerichte leerweg.

Beroepsgerichte leerweg

De beroepsgerichte leerweg past bij je als je het liefst kennis opdoet door in de praktijk bezig te zijn. Binnen deze leerweg heb je in de bovenbouw twee niveaus: basis- of kaderniveau. Op beide niveaus volg je een groot aantal lesuren beroepsgerichte (praktijk)lessen, binnen één van de volgende vijf profielen:

 • Economie & ondernemen (E&O)
 • Zorg & welzijn (Z&W)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Bouw, wonen en interieur (BWI)
 • Dienstverlening & producten (D&P design)

Binnen elk profiel volg je een aantal verplichte, algemeen vormende (avo-)vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoering en culturele kunstzinnige vorming. Op basisniveau zijn deze avo-vakken qua belasting minder zwaar dan op kaderniveau.

Natuurlijk gunnen we al onze bovenbouwleerlingen het profiel van hun eerste keuze. Maar soms is de vraag naar een profiel groter dan het aantal beschikbare plekken. Dan zijn de beoordeling van de docent Praktische profieloriëntatie en het advies van het docententeam uit leerjaar 2 belangrijk. In het uiterste geval loten we. Val je af? Dan volg je het profiel van je tweede keuze.

Theoretischgerichte leerweg

De theoretischgerichte leerweg past bij je als je het leuk vindt om met de theorie achter vakken bezig te zijn. Binnen de theoretischgerichte leerweg volgt iedereen in het derde jaar de verplichte vakken Nederlands, Engels en wiskunde, een aantal keuzevakken en 6 uur per week het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Product design (D&P).

Pas in de tweede helft van het derde leerjaar kies je je definitieve examenvakken. Zo heb je voldoende tijd om je eigen capaciteiten en interesses te ontdekken, geholpen door coaching en loopbaanoriëntatiebegeleiding. 

Voor je vervolgroute in de vierde klas zijn er twee opties. Je kiest voor de theoretische of de gemengde leerweg.

 • Via de theoretische route doe je examen in Nederlands, Engels en minimaal vier (keuze)vakken die je ook in het derde leerjaar hebt gehad. Daarmee haal je je vmbo-t-diploma.
 • Via de gemengde leerweg doe je op theoretisch niveau examen in Nederlands, Engels en in drie vakken die je in de derde hebt gevolgd. Daarnaast doe je eindexamen in het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Product design (D&P). Zo haal je een vmbo-g/l-diploma. Ook oriënteer je je binnen de gemengde leerweg op beroepsvaardigheden als science, design en ICT.

Eindexamen en PTA

Je sluit de middelbare school af met een eindexamen. Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen (SE) en het landelijke centraal examen (CE). Ook de praktijkvakken rond je af met een landelijk examen (CSPE). Je slaagt als je gemiddelde cijfer voor het centraal examen minimaal een 5,5 is, en voor Nederlands mag je geen cijfer lager dan een 5,0 halen. Bij het leerwerktraject (LWT) moet je voor Nederlands een 6 halen.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE en het CE. Zowel het PTA als het examenreglement zijn belangrijke documenten om door te nemen, voor leerlingen én ouders. Je vindt ze hieronder. Natuurlijk schenken we ook op school aandacht aan alle afspraken rondom het eindexamen.

Vervolgroutes na vmbo

 • Diploma basisberoepsgerichte leerweg gehaald?
  Stroom door naar niveau 1 of 2 op het mbo of haal in één jaar je diploma op kaderberoepsgericht niveau.
 • Diploma kaderberoepsgericht niveau gehaald?
  Stroom door naar niveau 3 of 4 van het mbo.
 • Diploma gemengde leerweg gehaald?
  Stroom door naar niveau 3 of 4 van het mbo. Met een extra algemeen vak kun je ook doorstromen naar havo 4.
 • Diploma theoretische leerweg gehaald?
  Stroom door naar havo 4, bijvoorbeeld op het Udens College zelf. Of je stroomt door naar niveau 3 of 4 van het mbo.

Lees meer over loopbaanbegeleiding vmbo

Extra uitdaging

Jij krijgt van ons voldoende uitdaging! Ook in de bovenbouw. Door lessen op een niveau dat aansluit bij je eigen kunnen, of net iets daarboven. Zo haal je het beste uit jezelf! Regelmatig zetten we daarvoor digitaal lesmateriaal in. En zoek je nog meer uitdaging? Dan kun je op het Udens College in 7 vakken eindexamen doen, vakken al in het derde leerjaar afronden met een eindexamen, of werken aan een portfolio dat je inzet bij een vervolgopleiding. Bij ons benut je al jouw kwaliteiten!

Extra ondersteuning

Natuurlijk begeleiden we je ook in de bovenbouw op je leerroute en bij alle keuzes die je maakt. Je hebt nog altijd een persoonlijke coach die je regelmatig spreekt. Je coach is ook de ingang naar het ondersteuningsteam, als extra ondersteuning nodig is. Daarnaast is er binnen de basisberoepsgerichte leerweg een assistentenklas. Daar krijg je in een kleinere groep extra hulp. Zit jij op basis en past werkend leren beter bij jou? Informeer bij de afdelingsleiding naar leerwerktrajecten in leerjaar 4.