School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Ziek of afwezig

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek bent, of dat je om een andere reden een les moet missen. Dan zorg je dat school daarvan op tijd op de hoogte is.

Ziekmelden

Als je ziek bent, geeft een ouder of verzorger dat voor 8:30 door via de Magister-app. Dat geldt voor alle ziektedagen opnieuw. Een ouder of verzorger kan je ook telefonisch ziekmelden bij de receptie, via 0413 – 28 30 00.

 • Word je op school ziek en ga je naar huis? Je meldt je af bij de afdeling.
 • De volgende dag nog steeds ziek? Een ouder of verzorger meldt je voor 8:30 ziek via de Magister-app of de receptie. Elke ziektedag daarna moet je opnieuw ziek gemeld worden.

Ziekmelden
Als je ziek bent, geeft een ouder of verzorger dat voor 8:30 door via de Magister-app of telefonisch via T: 0413 – 28 30 00. Als leerling ben je hiervoor niet gemachtigd.
De receptie meldt je ziek voor de rest van de week. Zonder betermelding blijft de leerling op ‘ziek’ staan.

Betermelden
Wanneer je weer beter bent, dan meldt de ouder/verzorger dit bij de receptie. De leerling kan zich ook zelf beter melden bij de receptie.

Ziek naar huis
Word je op school ziek en ga je naar huis? Je meldt je af bij de receptie. De receptie brengt je ouders/verzorgers op de hoogte en vraagt om toestemming om de leerling naar huis te laten gaan.

Ben je een leerling van Waldorf? Dan meldt een ouder/verzorger je telefonisch ziek bij de receptie, via 0413 – 28 30 00.

Als je ziek wordt op school, dan geef je dat door aan je klassenleerkracht.

Ziekmelden bij toetsen

Wanneer je ziek bent als je een toets hebt, dan kan een ouder/verzorger je op de reguliere manier ziekmelden. Via de app van Magister of telefonisch bij de receptie.

Wanneer je ziek bent als je een toets hebt, dan kan een ouder/verzorger je alleen telefonisch ziekmelden bij de receptie: T 0413 283 000 (menukeuze 1).  Dit moet vóórafgaand aan de toets(en). Je bent ziek tot je beter bent. Je hoeft je niet dagelijks opnieuw ziek te melden. Betermelden kan telefonisch of de leerling meldt zich beter bij de receptie.

Ziekmelden bij schoolexamens

Ziek wanneer je een schoolexamen moet maken? Een ouder of verzorger belt vóór aanvang van het schoolexamen naar de afdeling om je ziek te melden, via 0413 283 000 (menukeuze 2). Als dit niet gebeurt, is de leerling een herkansing kwijt.

Alle toetsen in het vierde leerjaar en een deel van de toetsen in het derde leerjaar zijn schoolexamens.

Ziek wanneer je een schoolexamen moet maken? Een ouder of verzorger belt vóór aanvang van het schoolexamen naar de receptie om je ziek te melden, via 0413 283 000 (menukeuze 1). Deze ziekmelding moet iedere toetsdag herhaald worden.

Verlof aanvragen

Weet je vooraf dat je een les niet kunt volgen? Dan vraag je minimaal 3 werkdagen van te voren verlof aan.

Weet je vooraf dat je een les niet kunt volgen? Dan vraag je minimaal 3 werkdagen van te voren verlof aan bij de afdeling. Bij de aanvraag hoort schriftelijke toestemming van je ouder(s): gebruik hiervoor het verlofbriefje. De coördinator/afdeling bepaalt of het verlof wordt toegekend. School mag geen toestemming geven om buiten schoolvakanties op vakantie te gaan.

Weet je vooraf dat je een les niet kunt volgen? Dan kun je verlof aanvragen. Dat gaat niet via Magister. Je ouders/verzorgers vragen dan minimaal 3 werkdagen van te voren het verlof aan via een getekend verlofbriefje. De leerling kan het briefje inleveren bij de receptie (dit kan niet bij de leerlingcoach).

Bijzonder verlof en/of langdurig verlof kunnen de ouders/verzorgers aanvragen bij de afdelingsdirecteur van jouw domein. Dit moet minimaal 5 werkdagen vooraf schriftelijk (via e-mail) aangevraagd worden.

Weet je vooraf dat je een les niet kunt volgen? Dan vraag je minimaal 3 werkdagen van te voren verlof aan bij je klassendocent. Bij de aanvraag hoort schriftelijke toestemming van je ouder(s): gebruik hiervoor het verlofbriefje. De coördinator bepaalt of het verlof wordt toegekend. School mag geen toestemming geven om buiten schoolvakanties op vakantie te gaan.

Verlofbriefjes

Voor het aanvragen van het verlof kun je onderstaande verlofbriefjes gebruiken:

Verlof religieuze feestdagen
Op algemeen erkende christelijke feestdagen zijn onze leerlingen vrij. Misschien wil jij verlof aanvragen voor een andere dag, vanwege een religieuze viering? Dat kan. Minimaal 3 werkdagen vooraf, met schriftelijke toestemming van je ouders of verzorgers. De afdelingsleiding bepaalt of je verlof krijgt.

Bijzonder verlof

In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Voor de regels verwijzen wij naar de Leerplichtwet.

Te laat of verwijderd

Hopelijk komt het niet vaak voor: je bent te laat op school of wordt verwijderd uit een les. In beide gevallen is het belangrijk dat je de regels volgt, om ongeoorloofd verzuim te voorkomen.

Kom je het eerste uur te laat op school? Je meldt je bij de afdeling. Ben je te laat zonder geldige reden? Dan meld je je de dag erna een half uur voor je eerste les in lokaal 210. Als je vier keer te laat komt, sturen we een brief naar je ouders.

Kom je na het eerste uur te laat in de les? De docent registreert jou als ‘te laat’ in Magister. Ben je te laat zonder geldige reden? Dan meld je je de dag erna een half uur voor je eerste les in lokaal 210.

Ben je uit een les gestuurd? Je haalt een gele kaart bij de onderwijsassistent in lokaal 210. Je vult de gele kaart in en werkt aan schoolwerk in lokaal 210. Aan het einde van het lesuur ga je met de gele kaart terug naar de klas. Dezelfde dag kom je 1 uur na. Daarvoor meld je je in lokaal 210. Mogelijk neemt de vakdocent contact op met je ouder(s) of verzorger(s).

Te laat in de les
Je meldt je altijd bij de receptie. Je krijgt een briefje mee met het tijdstip waarop je je hebt gemeld bij de receptie. Je gaat daarna meteen door naar de les. Bij binnenkomst in de les geef je dit briefje aan de (vak)docent.

Als je te laat bent zonder geldige reden, dan meld je je de volgende dag om 8.15 uur bij de receptie, ongeacht hoe laat je lessen starten.

Als je meer dan 20 minuten te laat bent, dan spreken we van ongeoorloofd afwezig. Ook dan verwachten we je zo snel mogelijk in de les.

Ongeoorloofd afwezig
School is verplicht te controleren of een leerling ongeoorloofd afwezig is: afwezig zonder geldige reden. Als wij signaleren dat een leerling ongeoorloofd afwezig is, nemen wij altijd contact op met de ouders/verzorgers.
Voor elk gemist lesuur komt de leerling twee lesuren na bij het eerstvolgende ‘terugkomuur’ op het eigen domein. De terugkomuren zijn op dinsdag en donderdag, zowel voor de onder- als bovenbouw.

Afspraken te laat/ongeoorloofd afwezig
We hebben de volgende afspraken:

 • Als je 3x ongeoorloofd te laat of afwezig bent dan ontvangen je ouders/verzorgers een brief. De leerlingcoach neemt contact met de ouders/verzorgers op.
 • Ben je 6x ongeoorloofd te laat of afwezig, dan ontvangen je ouders/verzorgers een tweede brief. De leerlingcoach neemt contact met de ouders/verzorgers op in verband met het verzuimspreekuur.
 • Ben je 9x ongeoorloofd te laat of afwezig, dan ontvangt de leerplichtambtenaar een melding en nodigen we de leerling en de ouders/verzorgers uit voor een verzuimgesprek.

Lees meer over de afspraken bij verzuimloket leerplichtambtenaar.

Verwijderd uit de les
Mocht je worden verwijderd uit een les, dan meld je je bij de receptie. De receptie registreert jouw verwijdering in Magister. Je ontvangt een ‘verwijderbrief’ die je invult. Na afloop van de les meld je je bij de vakdocent.

 • Verwijdering betekent 1 uur terugkomen. De vakdocent mag van deze afspraak afwijken en zelf een passende maatregel met je bespreken.
 • Indien nodig neemt de vakdocent ook contact op met de ouders/verzorgers.
 • Is een leerling 4 keer verwijderd uit de les? Dan volgt er een gesprek met ouders/verzorgers en de betreffende afdelingsdirecteur. De leerplichtambtenaar brengen we ook op de hoogte.

 • Kom je te laat op school? Je meldt je bij de receptie, waar ze jou als ‘te laat’ registreren in Magister. Daarna ga je direct naar de les. De volgende dag meld je je om 8:15 bij de receptie, ook als je het eerste uur vrij bent.
 • Ben je uit een les gestuurd? Je meldt je bij de receptie, waar je een gele brief krijgt. Je vult deze brief in en gaat zitten werken. Aan het einde van de les ga je met de ingevulde brief naar de vakdocent en bespreek je de consequenties van je gedrag.

Ongeoorloofd verzuim

Als je afwezig bent zonder dat je verlof hebt gekregen van school, spreken we van ongeoorloofd verzuim. In dat geval gaat je coach hierover met je in gesprek en lichten we je ouder(s) in. Ben je regelmatig ongeoorloofd afwezig of te laat? Dan doen we een melding bij de leerplichtambtenaar, via het digitaal verzuimloket van DUO.

Verzuimloket leerplichtambtenaar

Als middelbare school zijn we verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). We doen dit via een digitaal verzuimloket. Het verzuimloket is het communicatiemiddel van het Udens College met de leerplichtambtenaar.

Samen met de leerplichtambtenaar hebben we de volgende afspraken gemaakt over ongeoorloofd verzuim van leerlingen, gemeld via het digitaal verzuimloket:

 • Na 6 keer te laat zonder geldige reden gaat een leerling naar het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar.
 • Na 9 keer te laat zonder geldige reden voeren leerling en ouder(s) een verzuimgesprek met de leerplichtambtenaar.
 • Bij 4 tot 6 uur ongeoorloofd verzuim gaat een leerling naar het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar.
 • Bij 6 tot 10 uur ongeoorloofd verzuim voeren leerling en ouders een verzuimgesprek met de leerplichtambtenaar.
 • Bij 5 of meer ziekmeldingen per jaar of meer dan 15 ziektedagen en twijfel over de aard van de ziekmeldingen, roept de schoolarts een leerling op.
 • Als de schoolarts twijfelt over de aard van de ziekmeldingen of de leerling niet verschijnt op de afspraak, voeren leerling en ouders een verzuimgesprek met de leerplichtambtenaar.
 • Bij het missen van lessen buiten de reguliere schoolvakanties zonder toestemming van de afdelingsdirecteur brengt school de leerplichtambtenaar op de hoogte. Dit kan leiden tot een proces verbaal of andere strafrechtelijke gevolgen, als dit luxeverzuim vaker voorkomt.
 • Ook bij een combinatie van ongeoorloofd verzuim, ziekmeldingen en te laat komen kan school de leerplichtambtenaar inschakelen.

Schoolarts

In het kader van verzuim werken wij ook samen met de schoolarts. Deze is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 – 46 36 443