Verlof/verzuim

vmbo

Een leerling moet in alle lessen aanwezig zijn en uiteraard ook bij proefwerken. Als dat niet kan vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan moeten de ouders dat zo snel mogelijk melden aan de school via telefoonnummer 0413 – 28 30 00.

U kunt uw kind ook ziekmelden via de Magister app voor ouders, graag vóór 8.30 uur de melding doen. De app is alleen te gebruiken voor ziekmeldingen.

 

Voor lesverzuim vanwege andere redenen is toestemming nodig van de afdelingsleiding na een schriftelijk verzoek van de ouder, minimaal drie werkdagen van te voren. Dat geldt ook voor verlof vanwege levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen op andere dagen dan de algemeen erkende christelijke vrije dagen, die zijn opgenomen in de jaarkalender.

 

Bij ongeoorloofd verzuim krijgt de leerling een gesprek met de afdelingsleiding. Deze stelt ook de ouders op de hoogte. Ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te laat komen worden door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar via het digitaal verzuimloket. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een proces-verbaal.

 

De school mag geen toestemming geven voor het eerder op vakantie gaan of later terugkomen.

Verlof /verzuimbrief