Financiële zaken

Het grootste deel van de kosten van het onderwijs wordt door de rijksoverheid betaald. Maar de school brengt ook aan ouders bepaalde kosten in rekening. Over de hoogte van de diverse bedragen is jaarlijks overleg met de ouderraad. Het gaat om:

 

  • De algemene schoolbijdrage van €25,00. Dit is in principe een vrijwillige, onverplichte bijdrage. De activiteiten en voorzieningen die ervan betaald worden, zijn bedoeld voor alle leerlingen.
  • Activiteiten: deze variëren per leerjaar, van een kennismakingsactiviteit  in de brugklas tot vakexcursies  en internationale uitwisselingen in de bovenbouw. Deelname is alleen mogelijk  als de kosten die hieraan verbonden zijn, worden voldaan.
  • Bring your own device: we maken gebruik van laptops in het onderwijs. Ouders/leerlingen hebben de keus om zelf een laptop aan te schaffen of een laptop te huren of te kopen via The Rent Company.
  • Aanvullend materiaal:  drukwerk, multimedia, bijdrage bibliotheek en dergelijke. Een groot deel hiervan wordt gratis verstrekt. De school brengt alleen kosten in rekening,  waarvoor wij geen vergoeding van het ministerie krijgen. Ouders ontvangen hiervoor jaarlijks een gespecificeerde rekening.
  • Voorgeschoten bedragen: soms is het gunstig om leermiddelen gezamenlijk in te kopen; bijvoorbeeld tekenmateriaal, gereedschap, werkschoenen. De school schiet deze  bedragen voor en rekent deze af met de ouders.

 

We proberen de schoolkosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden. Het UC heeft daarvoor de “Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs” ondertekend, waarin landelijk afspraken zijn gemaakt over de schoolkosten.

 Boeken

De school stelt boeken en andere leermiddelen gratis aan de leerlingen ter beschikking. Leerlingen van het UC bestellen hun boekenpakket via Van Dijk. De boeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuisbezorgd.

Woordenboeken, atlassen en rekenmachines zijn niet inbegrepen in het boekenpakket. Deze worden door de ouders zelf aangeschaft.

Verzekering

De leerlingen zijn via school collectief verzekerd tegen ongevallen. Het gaat om ongevallen tijdens schooluren, met inbegrip van de weg van huis naar school en omgekeerd, en tijdens alle activiteiten die in schoolverband georganiseerd worden: onder verantwoordelijkheid van de school of van medewerkers van de school.

Als u dat wenst, kunt u zelf een aanvullende verzekering afsluiten. Aan het begin van het schooljaar krijgt u daarvoor een aanbod via school. Daarnaast krijgt u ook een aanbod voor een eigendommenverzekering. Neem altijd even contact op met uw eigen verzekeringsagent of u voor deze zaken niet al verzekerd bent.

Voor beschadigingen of vernielingen door leerlingen aan gebouwen, terrein en inventaris kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld. Dergelijke zaken vallen normaal gesproken onder de WA-verzekering. Bij het gebruik van overblijflokalen, informatiecentra, rijwielstallingen, automaten, lesmaterialen en dergelijke moeten de leerlingen zich houden aan de aanwijzingen van personeel van de school, maar ook van ouders en anderen die het toezicht of de begeleiding namens school verzorgen.

 

De school is niet aansprakelijk voor het verloren raken van geld of voorwerpen of voor schade als gevolg van vernieling door derden.