Huurkluisjes

Kluisjesreglement Udens College VMBO

  • In het 1e jaar krijgt elke leerling een nieuwe pas met beschermhoes, voor de hele schooltijd. We gaan ervan uit dat leerlingen elke dag het pasje bij zich hebben.
  • Tijdens de introductiedag van elk schooljaar wijst  de conciërge de pas toe aan een kluisje. Een brugklasleerling krijgt die dag het pasje, leerlingen uit klas 2,3 of 4 moeten het pasje  die dag bij zich hebben.
  • Als je de pas vergeet, meld je dat bij de conciërge, die daar een aantekening van maakt in Magister. Bij de 3e keer vergeten krijg je een doorverwijzing naar de afdelingsleiding. Het kluisje wordt dan pas om half 5 geopend.
  • Het is niet toegestaan om een kluisje te delen met een andere leerling.
  • Een aantal keer per jaar controleert de mentor of de leerlingen hun pasje nog hebben. Ook controleert de mentor samen met de leerling het kluisje op beschadiging of vervuiling. Vuile kluisjes moeten door de leerling zelf worden schoongemaakt. Als we daar een schoonmaakbedrijf voor moeten inschakelen, worden die kosten doorberekend aan de leerling.
  • Bij verlies of een defect door oneigenlijk gebruik moet de leerling voor € 5,– een nieuwe pas aanschaffen bij de administratie.
  • De schoolleiding heeft het recht om de inhoud van een kastje/kluisje (laten) inspecteren om na te gaan of zich daarin wapens, verdovende middelen, gestolen goederen en dergelijke bevinden. De inspectie kan alleen plaatsvinden in het bijzijn van de leerling die het kastje/kluisje gebruikt of iemand die door hem is aangewezen. Weigert de leerling medewerking te geven, dan mag de school het kastje/kluisje inspecteren, mits dit gebeurt door twee personeelsleden van de school. Onmiddellijk na het openen leggen deze personeelsleden van de school schriftelijk en zo nauwkeurig mogelijk vast, wat zich in het kastje/kluisje bevindt. Zowel het personeelslid als de leerling, resp. twee personeelsleden indien de leerling medewerking heeft geweigerd, ondertekenen de inventarisatie. In geval van afwezigheid van de leerling of van iemand die namens hem optreedt, wordt daarvan in het verslag melding gemaakt.