Veelgestelde vragen

ALGEMEEN voor sectoren havo/vwo en vmbo

Wat is het Udens model?

Met ons onderwijsconcept, het Udens model, willen we beter aansluiten bij wat elke leerling kan en wil. Er is meer ruimte voor leerlingen om zelf keuzes te maken en in zijn of haar eigen tempo te werken.

Er is meer aandacht voor de ontwikkeling van talenten en voor vaardigheden. Verder is er meer persoonlijke aandacht voor elke leerling, middels coaching. Leerlingen krijgen groepscoaching en individuele gesprekken met hun coach. Hierbij wordt aandacht besteed aan leren, leven en werken.

We leren leerlingen om zelf (leer)doelen te stellen en hoe je die doelen kunt bereiken. Het halen van het eindexamen blijft daarbij heel belangrijk.

Het model kent op beide locaties – havo/vwo en vmbo – andere accenten. Maar de uitgangspunten zijn op beide locaties hetzelfde.

Waarom dit vernieuwend onderwijsmodel?

De maatschappij verandert in een heel hoog tempo. Om daaraan succesvol te kunnen deelnemen, is het nodig dat je flexibel en zelfstandig bent, dat je kunt omgaan met digitale middelen en dat je met allerlei mensen kunt samenwerken. Wij denken, dat ons onderwijsmodel leerlingen daarop beter voorbereidt dan het traditionele onderwijs.

Daarnaast zijn mensen meer gemotiveerd voor werk of studie en hebben zij daar meer plezier in, als zij vrijheid hebben om eigen keuzes te maken. In ons onderwijsmodel willen we leerlingen die mogelijkheid bieden en zo ook hun plezier en motivatie om te leren verhogen.

We sluiten daarmee aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs. Daar wordt al veel meer volgens de uitgangspunten van ons onderwijsmodel gewerkt.

Gepersonaliseerd leren

Met ‘gepersonaliseerd ‘ bedoelen we: beter afgestemd op wat de leerling kan, wil en nodig heeft. Gepersonaliseerd leren betekent zeker niet, dat leerlingen alleen nog maar individueel of op zichzelf werken. (Leren) samenwerken met anderen, in duo’s of in groepjes, is bijvoorbeeld erg belangrijk. Ons onderwijsmodel biedt volop mogelijkheden om leerlingen te laten samenwerken. Dat kan met  leerlingen uit hetzelfde leerjaar of andere leerjaren en met leerlingen op hetzelfde of juist op andere niveaus.

Heeft mijn kind een eigen laptop nodig?

Iedere nieuwe (brugklas)leerling op het Udens College heeft een eigen laptop nodig als leermiddel.

We doen ouders ieder schooljaar een financieel aantrekkelijk aanbod voor de koop of huur van een laptop. Als u gebruik wilt maken van uw eigen laptop, moet deze aan bepaalde specificaties voldoen. U wordt daarover ruim voor de start van het nieuwe schooljaar geïnformeerd.

Werken leerlingen alleen nog op een laptop?

Het UC heeft ‘blended learning’ als uitgangspunt. Dat betekent dat in de lessen verschillende soorten lesmateriaal worden gebruikt. Dat kan (en zal) digitaal lesmateriaal zijn, maar zeker niet alleen.

Een belangrijk voordeel van digitaal lesmateriaal is, dat het veel variatie biedt en veel mogelijkheden voor leerlingen om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te werken.

Waar vind ik de vmbo theoretisch/havo (th) klas?

De vmbo t/havo brugklas is een dakpanklas die we aanbieden op de sector vmbo Kleinveld 25 in Uden.

Veelgestelde vragen HAVO/VWO

Hoe ziet het nieuwe onderwijs er uit op het havo/vwo?

Gepersonaliseerd leren is het sleutelwoord van het vernieuwende onderwijsconcept het havo/vwo van het Udens College. Belangrijke elementen van ons onderwijs:
  • individuele coaching van de leerling
  • groepscoaching (samen de dag starten)
  • en het werken en leren in kleinschalige domeinen
  • werken met leerdoelen
  • een elektronische leeromgeving
  • en een andere manier van toetsen

 

Hierdoor is er meer oog voor de leerling en zijn of haar ambities en leerbehoeften.
Daarnaast blijft er vanzelfsprekend ruime aandacht voor de schoolvakken, de (examen)resultaten en de begeleiding van leerlingen: we noemen dat ‘de basis op orde’.

Welke brugklassen zijn er op het havo/vwo?

In het schooljaar 2020-2021 heeft het UC havo/vwo drie verschillende brugklassen:

  • de brugklas havo/vwo
  • gymnasium (versneld programma)
  • vwo projecten (versneld programma)

Er is ook een brugklas vmbo theoretisch/havo. Deze is gehuisvest op de sector vmbo aan het Kleinveld in Uden

VEELGESTELDE VRAGEN VMBO

Wat houdt het onderwijsmodel vmbo in?

In het onderwijsmodel op het UC vmbo starten de leerlingen met coaching. Dit kan groepscoaching of individuele coaching zijn. Daarna volgen zij in de ochtend en aan het begin van de middag een aantal verplichte lessen (het kerncurriculum). Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in die uren het meest effectief leren.

In het onderwijsmodel is er ruimte voor persoonlijke coaching van alle leerlingen. Elke leerling heeft tweewekelijks een gesprekje met de coach. De coach helpt de leerling bij het stellen van eigen (leer)doelen en bij het plannen van activiteiten om die doelen ook te halen. Verder wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan het welbevinden van de leerling.

Daarnaast heeft elke leerling P- (persoonlijke) en T- (talent) uren. In de P-uren kunnen leerlingen naar behoefte en op eigen wijze werken aan de verplichte vakken. De T-uren zijn gericht op talentontwikkeling. Dit zijn ook verplichte uren, waar leerlingen bij aanwezig moeten zijn.

Wat is een dakpanklas?

In een dakpanklas wordt onderwijs aangeboden op twee verschillende niveaus. Een leerling heeft daarmee altijd de mogelijkheid om een vak te proberen op een niveau hoger, als hij of zij dat wil en laat zien dat hij dit aan kan.

Alle leerlingen in de onderbouw vmbo zitten in een dakpanklas.

Welke dakpanklassen zijn er?

Het UC vmbo heeft een dakpanklas basis/kader, kader/vmbo t en vmbo t/havo.

In de dakpanklas krijgt de leerling les op het eerst genoemde niveau en gaat bekijken of het naast hoger liggende niveau haalbaar is. Bijvoorbeeld: in de dakpanklas kader/theoretisch krijgen alle leerlingen les op kaderniveau en volgen sommige leerlingen bij één of meer vakken het theoretische niveau.

Hoe bepaalt de school in welke dakpanklas mijn kind past?

Bij de inschrijving van de leerling op het Udens College geven ouders de gewenste dakpanklas aan. Deze wens wordt afgestemd met het advies van de basisschool. Wanneer de wens van de ouder en het advies overeenstemmen, wordt de leerling geplaatst in de gewenste dakpanklas. Indien er aanleiding is om tot een andere plaatsing over te gaan, is er altijd overleg met de basisschool en ouders.

Wat is de huiskamerklas?

De huiskamerklas is een basis/kader-klas waarin leerlingen geplaatst worden die op sociaal-emotioneel gebied meer aandacht nodig hebben. De leerlingen van deze klas volgen de meeste lessen in één lokaal.

Ouders van leerlingen die eventueel in deze klas geplaatst worden, hebben voor april van het nieuwe schooljaar een gesprek met een orthopedagoog van het team extra begeleiding van het Udens College en de coördinator van de afdeling. Dit gebeurt meestal op voorspraak van de docent groep 8. In dit gesprek wordt verkend of de huiskamerklas passend is bij de leerling.

Wat zijn P- en T-uren?

Elke vmbo-leerling heeft een aantal P- (persoonlijke) en T- (talent) uren. In de P-uren kunnen leerlingen naar behoefte werken aan de verplichte vakken. Ze krijgen daarbij begeleiding van een vakdocent.

De T-uren zijn gericht op talentontwikkeling. Zowel de P-uren als de T-uren zijn verplichte uren op het lesrooster.