Passend onderwijs

Zorgplicht

Met de start van Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is op basis van de ondersteuningsbehoeften, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Samenwerking

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) samen in het samenwerkingsverband. Het Udens College behoort bij samenwerkingsverband SWV VO 3006, tezamen met alle v(s)o scholen in de gemeenten Uden, Oss en Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode). Alle middelbare scholen binnen dit samenwerkingsverband nemen met elkaar de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen. Dit wordt o.a. gedaan door afspraken te maken over de basisondersteuning die op de scholen geboden kan worden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd.

 

Basisondersteuning en trajectvoorziening

Soms hebben leerlingen tijdelijk meer ondersteuning nodig om goed mee te kunnen komen op school met het reguliere onderwijsproces. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en/of lichamelijke beperkingen. Elke VO-school binnen het samenwerkingsverband heeft een Trajectvoorziening waaruit de ondersteuning wordt ingezet, zo ook het Udens College.

 

Vanuit de trajectvoorziening kan ondersteuning worden geboden aan de leerling, maar ook aan de coach en/of het docententeam, zodat zij de leerling zelf passender kunnen ondersteunen. Hoe de ondersteuning eruitziet en hoe lang deze duurt, hangt af van de situatie en wordt bepaald in samenspraak met leerling, ouders, coach en ondersteuningsteam. De ondersteuningsmogelijkheden van het Udens College staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

 

Soms kan een begeleidingstraject tijdelijk (maximaal drie maanden) plaatsvinden op een andere school. Dit kan nodig zijn om te observeren of een leerling wel op de juiste plek zit of, als dat beter is voor een leerling, om tijdelijk letterlijk afstand te nemen van de eigen middelbare school.

 

Extra ondersteuning

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te bieden dat daarbij past. Soms blijkt dat de ondersteuning die de school kan bieden onvoldoende passend is voor de leerling. Dan maken we gebruik van een van de buitenschoolse voorzieningen van het samenwerkingsverband of verwijzen we een leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Deze vormen van ondersteuning worden extra ondersteuning genoemd.