Onderwijs algemeen

udens

Het vmbo kent de richtingen basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd/theoretisch en theoretisch-havo (gericht op doorstroom naar havo na leerjaar 1 of na leerjaar 4).

In het doorstroomschema is te zien hoe de sector is opgezet en waar je naar toe kunt vanuit de eerste klas. De lessentabel geeft aan, hoeveel uur les je krijgt in welk vak.

 TRAPs

Ieder schooljaar zijn er vier TRAPs: Toetsen-, Repetities- en ActiviteitenPeriodes, en één AFTRAP-week. De ene TRAP heeft wat meer proefwerken, de andere wat meer activiteiten. De data van de TRAPs staan in de jaarkalender (zie onze Startpagina). Het programma van de TRAPs wordt steeds ruim van te voren bekend gemaakt.

 Lesuitval

De lesuitval op onze school is laag: we proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen door de inzet van onderwijsassistenten.

 Overgangsnorm, doubleren en op- en afstroom

  •  De vakdocenten beslissen aan het eind van een jaar of een leerling over mag naar het volgende leerjaar. Die beslissing kan geen grote verrassing zijn, aangezien de mentor in de loop van het jaar regelmatig contact heeft met leerlingen en ouders. Als ouders toch een herziening van de beslissing willen, kunnen ze daarvoor een schriftelijk verzoek met argumenten voorleggen aan de vakdocenten. Zij bespreken dit verzoek tijdens de revisievergadering. Het besluit van de revisievergadering is definitief; er kan geen beroep tegen worden aangetekend.  Lees meer over  rapporten en cijfers vmbo.
  •  Doubleren in de brugklas wordt als zeer onwenselijk beschouwd en is in principe niet mogelijk.
  • Leerlingen mogen in totaal maximaal twee keer doubleren. Het is niet toegestaan om twee keer in hetzelfde leerjaar te doubleren of om twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren (repeterend doubleren).  Leerlingen in het examenjaar hebben het recht het examenjaar éénmaal op de sector vmbo over te doen, ongeacht of zij in het voorexamenjaar reeds gedoubleerd zijn.
  • Tussentijdse op- en afstroom is niet mogelijk, tenzij dit op grond van sociaal/emotionele problematiek is.

Afwijking van deze norm is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk, op voordracht van de afdelingsdirecteur. Het eindoordeel ligt bij de sectordirectie.

Resultaten

De doorstroomgegevens en examenresultaten geven een beeld van onze onderwijsresultaten. Daarnaast is veel informatie te vinden op de website van Scholen op de Kaart .