School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Wijzigingen in Raad van Toezicht

30 juni 2022

In de Raad van Toezicht van het Udens College vindt aan het einde van dit schooljaar een wisseling plaats. Ties van Gulick neemt afscheid wegens einde van zijn zittingstermijn. De raad verwelkomt Barbara van Dommelen in de raad. De Raad van Toezicht is een intern orgaan dat toezicht houdt op het schoolbestuur en heeft een adviserende rol. 

“Namens de Raad van Toezicht, de school, de Udense gemeenschap en alle overige betrokkenen willen wij Ties van Gulick hartelijk bedanken. Voor zijn brede maatschappelijk inzicht, de juridische diepgang, zijn analytisch vermogen en zijn kennis van het regionale bedrijfsleven, waarmee hij in zijn zittingsperiode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de continuïteit en kwaliteit van het voortgezet onderwijs in de regio”, aldus Martin Ooms, voorzitter Raad van Toezicht van het Udens College.

De Raad van Toezicht verwelkomt deze maand Barbara van Dommelen als nieuw lid. Zij is werkzaam als (toegevoegd) notaris bij notariskantoor Gerrits & van Gulick. “Barbara heeft een warme belangstelling voor het onderwijs en is vanuit haar professie en werkomgeving alsook vanuit haar persoonlijke leefomgeving goed bekend met de regio. Wij zijn blij haar te mogen verwelkomen in het specialistische aandachtsveld van juridische zaken en wensen haar veel succes als lid van de Raad van Toezicht.”