School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Uitkomst petitie en overleg: alleen onderbouw Waldorf Uden

01 juli 2022

Waldorf Uden blijft vrijeschoolonderwijs aanbieden in de onderbouw van de middelbare school en niet in de bovenbouw. Dat is de uitkomst van een gesprek van de directeur-bestuurder van het Udens College, de initiatiefneemster van een ouderinitiatief en een afvaardiging van het team van Waldorf Uden.

Ouders van de Waldorf-leerlingen zijn tevreden over het onderwijs bij Waldorf Uden, de nieuwe schoolstroom van het Udens College. Daarom boden ze in mei een petitie aan met als doel Waldorf Uden ook naar de bovenbouw uit te breiden. Ad van Kemenade, directeur-bestuurder van het Udens College, nam de petitie in ontvangst van initiatiefneemster Linda van ’t Land. Hij gaf toen aan samen opnieuw naar het vraagstuk te willen kijken, maar geen zekerheid te kunnen verschaffen

Inmiddels zijn de vervolggesprekken geweest. Alle varianten zijn onderzocht, waarbij de randvoorwaarde ‘kwaliteit van onderwijs’ als belangrijkste uitgangspunt is genomen. De conclusie is hetzelfde gebleven als bij het onderzoek voor de start van Waldorf Uden.

Er is besloten dat Waldorf Uden de onderbouw blijft aanbieden voor havo/vwo en vmbo-t en geen bovenbouw. Dit betekent concreet dat havo/vwo leerlingen tot en met de 9e klas onderwijs op Waldorf kunnen volgen en de vmbo-t leerlingen tot en met klas 8.

Hiervoor zijn diverse redenen. Enerzijds is het onderwijs in de bovenbouw voor het huidige aantal leerlingen (twee klassen) niet goed te organiseren vanwege de verschillende profielen. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van Waldorf veel tijd van de leerkrachten. Aankomend schooljaar starten er drie nieuwe klassen, waardoor het aantal leerkrachten fors toeneemt. Daarom investeert Waldorf Uden het aankomende jaar in de kwaliteit van het team, met als doel een versteviging en verankering van de kwaliteit van onderwijs in klas 7 en 8 te bereiken. Tevens gebruikt het Waldorf-team aankomend schooljaar om een heldere meerjarenvisie met bijbehorend actieplan op te stellen. Om binnen deze ontwikkelingen de kwaliteit van onderwijs te borgen, is een gezamenlijk gedragen en weloverwogen besluit genomen voor de huidige en aankomende leerlingen.

Dit betekent dat de Waldorf-leerlingen, zoals al bij de start bekend was, na de onderbouw elders instromen. Dat kan zijn de bovenbouw bij het reguliere onderwijs van het Udens College of een overstap naar vrijeschool Karel de Grote College in Nijmegen. Het Udens College zorgt voor een soepele overgang. Alle ouders van de huidige en aankomende Waldorf-leerlingen zijn over de uitkomst van het gesprek geïnformeerd middels een brief.