School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Udens College en Elde College gaan bestuurlijk fuseren

14 juli 2023

Het Udens College en het Elde College hebben definitief besloten om bestuurlijk te fuseren. De medezeggenschapsraden (MR) van beide scholen hebben ingestemd. Ook de Raden van Toezicht (RvT) keurden het besluit goed om per 1 januari 2024 bestuurlijk te fuseren. Hier ging een uitgebreide verkenning en vervolgens een onderzoek, in de vorm van een Fusie Effectrapportage (FER), aan vooraf.

Na de zomervakantie wordt de fusie verder voorbereid, zodat de besturen van het Elde College en het Udens College per 1 januari op kunnen gaan in één nieuw schoolbestuur. De  scholen behouden bij de bestuurlijke fusie hun eigen identiteit en profilering. Leerlingen en ouders kunnen blijvend rekenen op het onderwijsaanbod en de kwaliteit ervan, zoals dat nu in de diverse gemeenten bestaat.

De aanleiding voor de bestuurlijke fusie zijn de demografische ontwikkelingen, waardoor de scholen te maken hebben met een dalend leerlingenaantal.
Met het besluit nemen de bestuurders Ad van Kemenade (Udens College) en Michel Dankers (Elde College) de verantwoordelijkheid om een breed, dekkend, kwalitatief goed en doelmatig onderwijsaanbod voor leerlingen in de regio in stand te houden.

Tegelijkertijd kan het onderwijs rekenen op goede ondersteuning van de stafdiensten en kunnen de scholen zich beter profileren als werkgever. De fusie biedt de organisaties veel kansen en directe, toekomstige voordelen. Beide scholen kijken dan ook met vertrouwen naar het fusieproces en de toekomst.

Meer achtergrondinformatie staat hieronder in het kader:

Aanleiding
Beide organisaties hebben door de demografische ontwikkelingen te maken met een dalend leerlingenaantal. Door intensief samen te werken, kan ondanks een daling van het leerlingenaantal, een kwalitatief, hoogstaand en breed onderwijsaanbod in de regio behouden blijven.

Voorbereidingen
Op 30 november 2022 hebben het Elde College en het Udens College een intentieovereenkomst om bestuurlijk te fuseren ondertekend. Voorafgaand heeft een uitgebreide verkenning plaatsgevonden waar een grote groep medewerkers van beide scholen bij betrokken is geweest.

Afgelopen jaar zijn de effecten van de bestuurlijke fusie in beeld gebracht en opgenomen in een Fusie Effectrapportage (FER). Deze FER diende als basis voor de besluitvorming, waarvoor ook ouders zijn geraadpleegd. De conceptversie van de FER, alsmede een financieel onderzoek, zijn voorgelegd aan beide MR-en en RvT-en. Vervolgens is de definitieve FER en het besluit om te fuseren voorgelegd aan de MR-en (ter instemming) en aan de RvT-en (ter goedkeuring).

In het kort: wat betekent een bestuurlijke fusie voor onze school?

  • Het Elde College en het Udens College gaan straks op in 1 nieuw schoolbestuur. Onze stichtingsnaam Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden verandert in een nieuwe overkoepelende naam. 
  • De scholen behouden hun eigen identiteit en profilering.
  • Doordat we bestuurlijk fuseren en samenwerken, behalen we op meerdere gebieden voordelen en kunnen we de beleidsterreinen personeel, onderwijs, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering versterken.