School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Intentie bestuurlijk fuseren Udens College en Elde College

01 december 2022

Op woensdag 30 november ondertekenden de bestuurders van het Udens College en het Elde College een intentieovereenkomst om bestuurlijk te gaan fuseren per 1 januari 2024. Het Elde College is een school voor voortgezet onderwijs met locaties in Schijndel en St. Michielsgestel. Die school heeft net zoals het Udens College een regionale functie en is ook een brede scholengemeenschap. We bieden allebei dus een breed onderwijsaanbod voor een grotere regio.

Het voorgenomen besluit geniet de goedkeuring van beide Raden van Toezicht. De uitkomsten van een uitgebreide verkenning in het afgelopen jaar, waarbij een grote groep medewerkers betrokken was, vormden de basis voor het genomen besluit.
We starten nu een haalbaarheidsonderzoek om de bestuurlijke fusie te realiseren.

Ad van Kemenade (links) en Michel Dankers

Versterken door samenwerken

Beide organisaties hebben door de demografische ontwikkelingen te maken met een dalend leerlingenaantal. Door intensief samen te werken, kunnen we ondanks een daling van het leerlingenaantal, een kwalitatief, hoogstaand en breed onderwijsaanbod in de regio blijven aanbieden.
Het onderwijsaanbod ontwikkelen we door, vernieuwen we en passen we aan op de leer- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen. Hiermee lopen diverse ontwikkelingen voor de medewerkers van beide scholen gelijk op. De samenwerking
biedt meer mogelijkheden voor professionalisering, kennisdeling en een vergroting van loopbaanperspectieven voor medewerkers.

Kort samengevat kunnen we door een bestuurlijke fusie de beleidsterreinen onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en bedrijfsvoering versterken.

Geen gevolgen voor de locaties

De bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor de locaties van het Udens College en de vestigingen van het Elde College. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en profilering. Leerlingen en ouders kunnen blijvend rekenen op het onderwijsaanbod en de kwaliteit ervan. Er ontstaan voordelen voor het onderwijs doordat de medewerkers van beide scholen meer kennis gaan delen en samenwerken aan onderwijsontwikkeling.

Definitief besluit

We verwachten dat we in het tweede deel van 2023 een definitief besluit kunnen nemen voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024.

Beide bestuurders spreken hun vertrouwen uit om samen met de medewerkers, leerlingen, ouders en relaties een sterk onderwijsaanbod in de regio te blijven realiseren.