Verlof/verzuim

Een leerling moet in alle lessen aanwezig zijn en uiteraard ook bij proefwerken. Als dat niet kan vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan moeten de ouders dat zo snel mogelijk melden aan de school via telefoonnummer 0413 – 28 30 00.

U kunt uw kind ook ziekmelden via de Magister app voor ouders, graag vóór 8.30 uur de melding doen. De app is alleen te gebruiken voor ziekmeldingen.

 

Voor lesverzuim vanwege andere redenen is toestemming nodig van de afdelingsdirecteur na een schriftelijk verzoek van de ouder, minimaal drie werkdagen van tevoren.  Dat geldt ook voor verlof vanwege levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen op andere dagen dan de algemeen erkende christelijke vrije dagen, die zijn opgenomen in de jaarkalender.

 

Bij ongeoorloofd verzuim krijgt de leerling een gesprek met de verzuimcoördinator.  Zo nodig wordt er contact op genomen met de ouders. Ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te laat komen worden door de school gemeld aan de leerplichtambtenaar via het digitaal verzuimloket . Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een proces verbaal.

 

De school mag geen toestemming geven voor het eerder op vakantie gaan of later terugkomen.

 

Let op: deze regels gelden ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder! Ook voor hen geldt dus, dat verlofaanvragen ondertekend moeten zijn door ouders en dat de school bij ziekte door de ouders geïnformeerd moet worden.

 

Aanvragen verlof: verlofbriefje havo/vwo