Onderwijs

Het havo/vwo werkt met een nieuw onderwijsconcept: UC havo/vwo 2020. We willen leerlingen op maat ondersteunen om de eigen ambities waar te maken en talenten te ontwikkelen. Ze krijgen daarbij steeds meer regie over het eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen bij het maken van keuzes. Met een persoonlijke leerroute is een leerling in staat om te presteren op het eigen niveau.

Belangrijke elementen in ons onderwijsconcept zijn coaching van leerlingen, leren in kleinschalige domeinen, leerdoelen, werken met en elektronische leeromgeving en een andere manier van toetsen. Hierdoor is er meer oog voor de leerling en zijn of haar ambities en leerbehoeften. Daarnaast blijft er vanzelfsprekend ruime aandacht voor de schoolvakken, de (examen)resultaten en de begeleiding van leerlingen: we noemen dat ‘de basis op orde’.

Lees meer over het onderwijs in onze schoolgids havo/vwo – bij Documenten.

Nieuw gebouw

De leerlingen van de sector havo/vwo krijgen les in een nieuw en gemoderniseerd gebouw dat helemaal aansluit bij de onderwijsvisie.

Opleidingen

De sector havo/vwo biedt de opleidingen gymnasium, atheneum en havo. Naast de havo/vwo-brugklassen zijn er klassen voor gymnasium/vwo+, voor extra getalenteerde leerlingen. In leerjaar 2 en 3 kunnen zij doorstromen naar gymnasium of vwo-plusklassen.

TRAPs

Ieder schooljaar zijn er vier TRAPs: Toetsen-, Repetities- en ActiviteitenPeriodes. De ene TRAP heeft wat meer proefwerken, de andere wat meer activiteiten. De data van de TRAPs staan in de jaarkalender (zie onze Startpagina). Het programma van de TRAPs wordt steeds ruim van te voren bekend gemaakt.

Lesuitval

De lesuitval op onze school is laag: we proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen door de inzet van onderwijsassistenten.

Determinatie, bevordering en zitten blijven

Aan het einde van het jaar brengt de overgangslerarenvergadering een ‘dwingend’ advies uit over bevordering, doubleren of vervolg in een andere opleiding. De schoolleiding neemt op basis daarvan een definitief besluit.

Brugklassers stromen door naar 2-havo of 2-vwo. In enkele gevallen is het advies een overstap naar het vmbo. Soms krijgen leerlingen een uitgesteld advies ‘havo – vmbo’  of ‘havo – vwo’.  Zij worden geplaatst in het hoogste schooltype, dus 2 havo of 2 vwo. Tegen het einde van de 2e klas volgt dan het definitieve advies. Leerlingen van de gymnasium/plusklassen stromen in principe door naar leerjaar 2 van het gymnasium óf leerjaar 2 vwo-plus.

 

In de loop van het schooljaar zijn er voldoende contacten met de mentor om te weten hoe de leerling er voor staat. Ouders kunnen een eventueel verzoek tot herziening van de beslissing – met argumenten – voorleggen aan de afdelingsdirecteur.  Als er voldoende nieuwe informatie is, beslist de afdelingsdirecteur tot een zogenaamde revisievergadering. Het besluit van deze vergadering is definitief; er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

 

Als een leerling doubleert, is hij niet zonder meer toelaatbaar tot (een hoger leerjaar van) een ander schooltype op het Udens College. Ook daarover beslist de docentenvergadering. Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren van hetzelfde schooltype blijft zitten, moet – bijzondere omstandigheden voorbehouden – dit schooltype verlaten. Als hij niet bevorderd kan worden naar een hoger leerjaar van een ander schooltype, moet hij – in principe – zelfs het Udens College verlaten. Toelating tot hetzelfde leerjaar van een ‘lager’ schooltype is dan dus ook niet mogelijk.

Resultaten

De doorstroomgegevens en examenresultaten  geven een beeld van onze onderwijsresultaten. Deze vindt u in onze uitgebreide schoolgids – bij Documenten.

Daarnaast is veel informatie te vinden op de website Scholen op de Kaart.