Onderwijs algemeen

 De sector havo/vwo biedt de opleidingen gymnasium, atheneum en havo (zie het Doorstroomschema hv ). Naast de havo/vwo brugklassen zijn er gymnasium/plusklassen voor extra getalenteerde leerlingen. In leerjaar 2 en 3 kunnen zij doorstromen naar gymnasium of vwo-plusklassen.

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de zogenaamde AanZet brugklassen met een pilot gepersonaliseerd leren. Leerlingen in de AanZet klassen bepalen veel meer dan leerlingen in andere klassen hun eigen leerdoelen, het niveau, het tempo en de manier waarop ze hun leerdoelen behalen (zie voor meer info de Groep 8 pagina) .

TRAPs

Ieder schooljaar zijn er vier TRAPs: Toetsen-, Repetities- en ActiviteitenPeriodes. De ene TRAP heeft wat meer proefwerken, de andere wat meer activiteiten. De data van de TRAPs staan in de jaarkalender (zie onze Startpagina). Het programma van de TRAPs wordt steeds ruim van te voren bekend gemaakt.

Lesuitval

De lesuitval op onze school is laag: we proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen door de inzet van onderwijsassistenten.

Determinatie, bevordering en zitten blijven

Aan het einde van het jaar brengt de overgangslerarenvergadering een ‘dwingend’ advies uit over bevordering, doubleren of vervolg in een andere opleiding. De schoolleiding neemt op basis daarvan een definitief besluit.

Brugklassers stromen door naar 2-havo of 2-vwo. In enkele gevallen is het advies een overstap naar het vmbo. Soms krijgen leerlingen een uitgesteld advies ‘havo – vmbo’  of ‘havo – vwo’.  Zij worden geplaatst in het hoogste schooltype, dus 2 havo of 2 vwo. Tegen het einde van de 2e klas volgt dan het definitieve advies. Leerlingen van de gymnasium/plusklassen stromen in principe door naar leerjaar 2 van het gymnasium óf leerjaar 2 vwo-plus. Zie voor meer informatie rapporten en cijfers havo/vwo.

 

In de loop van het schooljaar zijn er voldoende contacten met de mentor om te weten hoe de leerling er voor staat. Ouders kunnen een eventueel verzoek tot herziening van de beslissing – met argumenten – voorleggen aan de afdelingsdirecteur.  Als er voldoende nieuwe informatie is, beslist de afdelingsdirecteur tot een zogenaamde revisievergadering. Het besluit van deze vergadering is definitief; er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

 

Als een leerling doubleert, is hij niet zonder meer toelaatbaar tot (een hoger leerjaar van) een ander schooltype op het Udens College. Ook daarover beslist de docentenvergadering. Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren van hetzelfde schooltype blijft zitten, moet – bijzondere omstandigheden voorbehouden – dit schooltype verlaten. Als hij niet bevorderd kan worden naar een hoger leerjaar van een ander schooltype, moet hij – in principe – zelfs het Udens College verlaten. Toelating tot hetzelfde leerjaar van een ‘lager’ schooltype is dan dus ook niet mogelijk.

Resultaten

De doorstroomgegevens en examenresultaten   geven een beeld van onze onderwijsresultaten.

Daarnaast is veel informatie te vinden op de website Scholen op de Kaart.