Passend Onderwijs

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 Samenwerking

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden maken een ondersteuningsplan. In dit plan leggen zij vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd.

 Maatwerk

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat kan met extra ondersteuning in de klas in het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld door inzet van een klassenassistent in de klas of het inrichten van nieuwe voorzieningen, maar ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De twee sectoren van het Udens College proberen zo goed mogelijk de leerlingen die naar onze school komen te begeleiden binnen de school. Pas als het niet langer kan doen we een beroep op een van de buitenschoolse voorzieningen van het samenwerkingsverband of verwijzen we een leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden zie het schoolondersteuningsprofiel Udens College .

 

 LGF (de ‘rugzak’)

Binnen Passend Onderwijs wordt niet langer gewerkt met rugzakken. Voor meer algemene informatie over Passend Onderwijs zie www.passendonderwijs.nl .

Passend onderwijs

Trajectvoorziening

In het kader van Passend Onderwijs is er op het Udens College een aantal jaren geleden een trajectvoorziening gestart. De trajectvoorziening is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (onderwijs of sociaal-emotioneel). In deze trajectvoorziening volgen leerlingen verschillende trajecten. Inmiddels kunnen wij vertellen dat er vier trajecten gekoppeld zijn aan deze voorziening. In de trajectvoorziening wordt een ontwikkelingsplan op maat gemaakt waarin de doelen geformuleerd worden.
Folder trajectvoorziening – B9