Begeleiding

Op het Udens College neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. Er zijn drie niveaus van leerlingbegeleiding.
  1. De afdeling, de leerlingcoaches en de vakdocenten ondersteund door interne en externe medewerkers met gespecialiseerde kennis. Elke leerling heeft een leerlingcoach. Deze is de spil in het contact tussen leerling – ouders – school.
  2. Als er specifieke hulp of extra begeleiding nodig is, heeft de school een zorgteam van waaruit deze hulp of extra begeleiding aangestuurd wordt. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker.
  3. Als de school zelf geen begeleiding of hulp kan bieden, wordt er een beroep gedaan op externe deskundigen, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD of GGZ .

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het Team Extra Begeleiding (TEB) van onze school.

Algemene leerlingbegeleiding

We bieden leerlingen het volgende:

  • begeleiding van het leren leren, voor leerlingen die de verwerking van de leerstof moeilijk vinden, meestal door de vakdocent
  • sociaal emotionele begeleiding, vaak in de vorm van persoonlijke en/of groepsbegeleiding door coach of vakdocent
  • begeleiding van keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze. Dit is de taak van de coach en de loopbaanbegeleiding (LOB).
  • speciale begeleiding als dat nodig is, bijvoorbeeld door remedial teachers en de leerlingcoaches, begeleiders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, en de GGD schoolarts, die indien nodig contact opneemt met de huisarts van de leerling.

Voor meer informatie over dyslexie en/of dyscalculie zie het Dyslexieprotocol en het protocol dyscalculie.

Voor meer algemene informatie zie de pagina Passend Onderwijs.

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om regelmatig tijd te besteden aan hun huiswerk of om daar goed mee om te gaan. Zij kunnen huiswerkbegeleiding krijgen, die naadloos aansluit op wat in de studielessen geleerd is. Deze begeleiding, gegeven door de Stichting Studiebegeleiding Uden (SBU), gebeurt tegen kostprijs. Voor informatie en aanmelding van leerlingen kunt u contact opnemen met SBU, tel. 06 – 53 51 55 06.